Tag Archives: ฟอนท์

17 ตัวอย่างเว็บที่มีการใช้อักษรอย่างสวยงาม

การเลือกใช้แบบตัวอักษร (Font) มาใช้ในการออกแบบจะทำให้สิ่งที่เราออกแบบดูน่าสนใจและดูเป็นมืออาชีพยิ่ง ขึ้น การออกแบบที่ดีต้องคำนึงถึงความสมดุลถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการออกแบบ เว็บไซต์ ควรวางโครงสร้างเว็บไซต์ที่ต้องการให้มีสัดส่วนที่ สมดุลและกลมกลืนไปด้วยกันได้แบบสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่เยอะหรือน้อยเกินไปจนขาดความพอดี นอกจากนี้ การจัดวางเลย์เอ้าท์และออกแบบที่สวยงาม จะทำให้เว็บไซต์มีเอกลักษณ์รูปแบบเฉพาะตัว ซึ่งจะสามารถดึงดูดให้บุคคลทั่วไป ให้เข้ามาเยี่ยมชมได้เป็นจำนวนมาก

30 ฟรีแบบตัวอักษร (Font) สวย ๆ คุณภาพดี ๆ เพื่อใช้ในการออกแบบ

การเลือกใช้แบบตัวอักษร (Font) มาใช้ในการออกแบบจะทำให้สิ่งที่เราออกแบบดูน่าสนใจและดูเป็นมืออาชีพยิ่ง ขึ้น การออกแบบที่ดีต้องคำนึงถึงความสมดุลถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการออกแบบ เว็บไซต์ ควรวางโครงสร้างเว็บไซต์ที่ต้องการให้มีสัดส่วนที่ สมดุลและกลมกลืนไปด้วยกันได้แบบสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่เยอะหรือน้อยเกินไปจนขาดความพอดี นอกจากนี้ การจัดวางเลย์เอ้าท์และออกแบบที่สวยงาม จะทำให้เว็บไซต์มีเอกลักษณ์รูปแบบเฉพาะตัว ซึ่งจะสามารถดึงดูดให้บุคคลทั่วไป ให้เข้ามาเยี่ยมชมได้เป็นจำนวนมาก

50 ฟรี Font (แบบตัวอักษร) มืออาชีพ เพื่อใช้ในการออกแบบ

Font นั้นสื่อได้ทั้งอารมณ์ ความรู้สึก และลีลาของเรื่องได้ การเลือกใช้งานฟอนท์นั้นขึ้นอยุ่กับความเหมาะสม ในแต่ละการออกแบบ บางครั้งก็พบว่าในเอกสารเดียวกันนั้นมีการใช้ฟอนท์มากกว่า 1 รูปแบบเสมอ ฟอนท์ทุก ๆ ฟอนท์จะมีชื่อประจำตัวอยู่ เช่น Aril, CordiaUPC, JasmineUPC เป็นต้น ฟอนท์บางฟอนท์เป็นฟอนท์สากล คือ รู้จักกันอย่างแพร่หลาย แต่ฟอนท์หลาย ๆ ฟอนท์นั้นอาจรุ้จักในวงจำกัดเพราะฟอนท์ดังกล่าวได้ถูกออกแบบไว้

24 แบบตัวอักษร (Font) สวย ๆ เพื่อใช้ในการออกแบบ

Font เป็นกลุ่มของตัวอักษรข้อมูลที่พิมพ์ได้ หรือแสดงผลได้ที่กำหนดแบบและขนาด ประเภทการออกแบบ

การเลือกใช้แบบตัวอักษร (Font) มาใช้ในการออกแบบจะทำให้สิ่งที่เราออกแบบดูน่าสนใจและดูเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น การออกแบบที่ดีต้องคำนึงถึงความสมดุลถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการออกแบบเว็บไซต์ ควรวางโครงสร้างเว็บไซต์ที่ต้องการให้มีสัดส่วนที่ สมดุลและกลมกลืนไปด้วยกันได้แบบสนับสนุนซึ่งกันและกัน

40+ ฟรีแบบตัวอักษรคุณภาพฟอนต์เพื่อส่งเสริมการออกแบบของคุณ

สิ่งจำเป็นสำหรับนักออกแบบที่ดีควรมีมีความเข้าใจในการเลือกแบบตัว อักษร(font) เพื่อได้การออกแบบที่เหมาะสมของตัวอักษร ที่ทำให้การออกแบบของคุณการเป็นงานศิลปะชิ้นที่น่าสนใจ เหนือสิ่งอื่นใดการใช้ฟอนต์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่จำ เป็นของการออกแบบเว็บ จะทำได้คุณสามารถที่ตจะแข่งขันกับคนอื่น ๆ ได้อย่างสบาย

วัตถุประสงค์ของการเขียนครั้งนี้ คือการแสดงให้คุณเห็นตัวอย่างแบบอักษรฟรี

20 ตัวอย่างตัวอักษร (Font) สวย ๆ เพื่อใช้ในการออกแบบ

สิ่งจำเป็นสำหรับนักออกแบบที่ดีควรมีมีความเข้าใจในการเลือกแบบตัวอักษร(font) เพื่อได้การออกแบบที่เหมาะสมของตัวอักษร ที่ทำให้การออกแบบของคุณการเป็นงานศิลปะชิ้นที่น่าสนใจ เหนือสิ่งอื่นใดการใช้ฟอนต์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่จำเป็นของการออกแบบเว็บ จะทำได้คุณสามารถที่ตจะแข่งขันกับคนอื่น ๆ ได้อย่างสบาย

วัตถุประสงค์ของการเขียนครั้งนี้ คือการแสดงให้คุณเห็นตัวอย่างแบบอักษรฟรี